Co znamená rychlost stahování (download)?

Pojem rychlost stahování (download) označuje směr přenosu dat z internetu k Vám. Ve spojení s datovou rychlostí tohoto směru přenosu je parametr download udáván v základní jednotce b/s, přičemž nejčastěji se setkáte s Mb/s (megabity za sekundu), případně Gb/s (gigabity za sekundu). Výsledná hodnota rychlosti stahování, která je součástí výsledku Vámi provedeného testu měřicím nástrojem ČTÚ-NetTest je skutečně dosahovanou rychlostí za daný interval měření. V případě provádění jednoho testu nástrojem NetTest je to 10 sekund. Tato skutečně dosahovaná rychlost charakterizuje skutečný výkon služby přístupu k internetu.

Je důležité také uvést, že hodnota rychlosti stahování odpovídá transportní vrstvě Vaší služby přístupu k internetu (připojení k internetu), a to při použití protokolu TCP, tedy nejčastěji využívaného protokolu transportní vrstvy z pohledu koncového uživatele. Hodnota rychlosti stahování (download) by se měla po většinu dne (95 % času dne) pohybovat v rozmezí hodnot maximální rychlosti a běžně dostupné rychlosti. Tyto rychlosti naleznete ve Vašich smluvních podmínkách (např. ve smlouvě o poskytování služby přístupu k internetu, případně ve Všeobecných podmínkách, nebo v Ceníku apod.). Rychlost stahování může na krátký okamžik klesnout pod hodnotu běžně dostupné rychlosti, ovšem nikoliv takovým způsobem, aby tento pokles způsobil vznik velkých odchylek nebo dokonce výpadku služby. Výpadkem služby se rozumí takový stav, kdy rychlost stahování (download) klesne pod hodnotu minimální rychlosti uvedenou ve smluvních podmínkách. V těchto případech můžete využít svého práva reklamovat vadné poskytnutí služby u svého poskytovatele služby přístupu k internetu.