ČTÚ-NetTest – Prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínky užití

Webovou verzi nástroje ČTÚ-NetTest lze používat pouze na základě výslovného souhlasu s prohlášením o ochraně osobních údajů a podmínkami pro užití služby ČTÚ-NetTest. Webovou verzi nástroje ČTÚ-NetTest lze z povahy nástrojů založených na webových prohlížečích použít pro certifikované měření kvality služeb přístupu k internetu, tj. měření hodnoty rychlostí ve směrech upload a download, do jejich inzerovaných hodnot menších nebo rovno limitním hodnotám 500 Mb/s (download) a 250 Mb/s (upload). Pro měření rychlostí vyšších než jsou uvedené limitní hodnoty je nutné se obrátit na Český telekomunikační úřad https://www.ctu.cz/epodatelna.

1 Všeobecné informace

Nástroj ČTÚ-NetTest Českého telekomunikačního úřadu (dále jen “ČTÚ”) umožňuje uživatelům získat informace o aktuální kvalitě služby (mj. parametry upload, download a ping) jejich připojení k internetu. ČTÚ-NetTest nabízí volitelně také režim opakovaného měření, který umožňuje opakované automatické provádění testů prostřednictvím nástroje ČTÚ-NetTest. V případě, že je služba přístupu k internetu nabízena na území České republiky, existuje pro uživatele volitelná možnost provést certifikované měření. Tímto způsobem lze získat indikativní zjištění o kvalitě služby přístupu k internetu. Tato zjištění umožňují uživateli aktivovat prostředky nápravy, které má k dispozici podle vnitrostátního práva, a to v případě jakékoliv velké a trvající či pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu služby, pokud jde o rychlost ve směru nahrávání (upload) nebo stahování (download), od výkonu, který poskytovatel služby přístupu k internetu uvedl ve smluvních podmínkách.

Zákonné zmocnění ČTÚ k nabízení nástroje, včetně případného zpracování osobních údajů v rámci ČTÚ-NetTest je podpořeno čl. 4 odst. 4 a čl. 5 odst. 1 Nařízení (EU) 2015/2120 (dále jen "Nařízení EU"). Aby mohl ČTÚ dostát tomuto úkolu a uživateli – při dostatečném zachování jeho soukromí – poskytnout maximální transparentnost a podrobné informace o mechanismu monitorování parametrů služby, je nástroj ČTÚ-NetTest založený na principu otevřených dat a otevřených zdrojových kódů (open source).

2 Jaká data se zpracovávají?

2.1 ČTÚ-NetTest a volba režimu opakovaného měření

V rámci nástroje ČTÚ-NetTest a volby režimu opakovaného měření se zpracovávají následující data:

 • skutečně dosahovaná rychlost datového připojení v obou směrech (download/upload)*
 • obousměrné zpoždění datového připojení (ping)*
 • parametry testu (metoda testování, stav testování, měřicí server, testovací konfigurace)*
 • náhodně generované ID klienta (UUID klienta)
 • souhlas s prohlášením o ochraně osobních údajů a s podmínkami užití
 • veřejné ID klienta*
 • synchronizační kód a skupina klienta
 • náhodně generované ID série měření (Loop UUID)
 • čas zahájení testu*
 • automaticky určená poloha klienta (pokud je známá)/časové pásmo*
 • přesná poloha klienta (určená na základě souhlasu s oprávněním přístupu k poloze)*
 • anonymizovaná (rastrovaná) poloha (určená na základě souhlasu s oprávněním přístupu k poloze)*
 • metainformace o poloze klienta (např. přesnost polohy, metoda určení polohy, vzdálenost)*
 • typ/model koncového zařízení, verze operačního systému/softwaru prohlížeče*
 • NAT ano/ne (používá se veřejná nebo privátní IP adresa)*
 • IP verze*
 • IP adresa
 • Název a číslo AS (autonomní systém), resp. anonymizovaná IP adresa*

Data označená hvězdičkou* se zveřejňují na webových stránkách ČTÚ-NetTest a jsou veřejnosti volně přístupná jako otevřená data pro informaci, užívání, šíření a opětovné použití.

2.2 Možnost certifikovaného měření

Kromě dat uvedených v bodě 2.1 se v rámci certifikovaného měření zpracovávají údaje, které uživatelé při certifikovaném měření zadávají do online formuláře:

 • jméno a příjmení včetně titulu
 • adresa, na které se certifikované měření provádí
 • uživatelem nahrané fotky
 • informace o okolnostech měření (např. o internetovém připojení)

3 Zpracování a účel zpracování osobních údajů

3.1 ČTÚ-NetTest a volba režimu opakovaného měření

V rámci nástroje ČTÚ-NetTest, a i jeho režimu opakovaného měření se zpracovávají následující kategorie osobních údajů: UUID klienta, volitelně manuálně zadaná adresa měření a jeho IP adresa.

Účel zpracování:

 • UUID klienta: možnost vygenerování historie výsledů testu pro uživatele; identifikace souvisejících testů, především v souvislosti se zneužitím nebo chybnými funkcemi; výkon práv uživatele uvedených v bodě 5.
 • volitelně manuálně zadaná adresa: Pokud nelze určit polohu automaticky přesněji než na 2 km, uživatel má možnost zadat adresu měření ručně. Tento údaj označený ‡ (přesná poloha, která se určí z volitelně manuálně zadané adresy měření) se převede na souřadnice a zobrazí se jako bod měření na mapě ČTÚ-NetTest, a to pouze uživateli, který tento test provedl. Samotná zadaná adresa měření se neukládá. Třetí osoby vidí pouze bod měření na mapě, který je založen na anonymizovaných (rastrovaných) souřadnicích. Na adrese https://www.nettest.cz/cs/Opendata lze jako otevřená data vyvolat pouze rastrované souřadnice volitelně zadané adresy.

IP adresa: umožnění testu ČTÚ-NetTest z technického hlediska a zaručení funkcí v plném rozsahu, především zobrazení na mapě a kvalitativní měření; přiřazení testu poskytovateli služby (přes směrovací informaci [AS], resp. název hostitele); identifikace zneužití a chybných funkcí.

3.2 Možnost certifikovaného měření

V rámci certifikovaného měření se zpracovávají osobní údaje uvedené v bodě 3.1. Kromě toho se dále zpracovávají osobní údaje zadané uživatelem do online formuláře (jméno a příjmení včetně titulu, adresa, na které se provádí certifikované měření, a fotky). Tyto údaje se používají k vytvoření PDF dokumentu certifikovaného měření.

4 Doba uchování údajů

ČTÚ uchovává IP adresu maximálně po dobu šesti měsíců. UUID klienta se v každém případě vymaže při definitivním ukončení testu ČTÚ-NetTest.

Osobní údaje (jméno a příjmení včetně titulu, adresa, na které se certifikované měření provádí, a fotky) zadané do online formuláře v rámci možnosti certifikovaného měření se uchovávají maximálně po dobu 48 hodin.

Data získaná během doposud provedených měření zůstávají i po odvolání souhlasu součástí záznamů, součástí těchto dat tedy nejsou osobní údaje uživatele.

5 Práva související s osobními údaji

S uvedením náhodně generovaného ID klienta (UUID klienta) – k nalezení v záložce Možnosti – je uživatel oprávněn vůči ČTÚ uplatňovat s ohledem na své osobní údaje mj. práva na:

 • přístup k osobním údajům,
 • výmaz uplatňovaný prostřednictvím práva kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů,
 • stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/),
 • opravu,
 • omezení zpracování,
 • přenositelnost údajů.

6 Kontaktní údaje

Otázky ohledně zpracování osobních údajů a jejich ochrany v souvislosti se službou ČTÚ-NetTest zasílejte na: osobniudaje@ctu.cz.

ČTÚ-NetTest – Podmínky užití

Používání prohlížečové verze, jakož i aplikace ČTÚ-NetTest je na vlastní nebezpečí. Upozornění na potřebu opravy nesprávného obsahu, zobrazení atd. přijímá ČTÚ na adrese nettest@ctu.cz.

Aplikace nástroje ČTÚ-NetTest umožňuje uživatelům získat informace o aktuální kvalitě služeb (mj. parametry upload, download, ping, intenzita signálu) jejich přístupu k internetu. ČTÚ-NetTest nabízí volitelně také režim opakovaného měření (Loop mode), který umožňuje opakované automatické provádění testů prostřednictvím aplikace nástroje ČTÚ-NetTest. V případě, že je služba přístupu k internetu nabízena na území České republiky, existuje pro uživatele volitelná možnost provést certifikované měření. Tímto způsobem lze získat indikativní zjištění o kvalitě služby přístupu k internetu. Tato zjištění umožňují uživateli aktivovat prostředky nápravy, které má k dispozici podle vnitrostátního práva, a to v případě jakékoliv velké a trvající či pravidelně se opakující odchylce skutečného výkonu služby, pokud jde o rychlost ve směru upload nebo download, od výkonu, který poskytovatel služby přístupu k internetu uvedl ve smluvních podmínkách.

Zákonné zmocnění ČTÚ k nabízení nástroje, včetně případného zpracování osobních údajů v rámci ČTÚ-NetTest je podpořeno čl. 4 odst. 4 a čl. 5 odst. 1 Nařízení (EU) 2015/2120 (dále jen "Nařízení EU"). Aby mohl ČTÚ dostát tomuto úkolu a uživateli – při zachování jeho soukromí – poskytnout maximální transparentnost a podrobné informace o mechanismu monitorování parametrů služby, je nástroj ČTÚ-NetTest založený na principu otevřených dat a otevřených zdrojových kódů (open source). V případě, že dojde ke změně ve zpracování nebo nakládání s daty získávanými prostřednictvím ČTÚ-NetTest, zejména v souvislosti s novými verzemi ČTÚ-NetTest, musí uživatel opětovně výslovně udělit souhlas s těmito podmínkami. Aby ČTÚ-NetTest správně fungoval a dělal to, co od něj očekáváte, jsou zpracovávány některé provozní a technické údaje, které jsou získány v průběhu jeho užívání, případně které jsou v souvislosti s jeho užíváním poskytnuty. Některé z těchto údajů mohou být i osobními údaji uživatelů ČTÚ-NetTest. Typicky však nejsou zveřejňovány žádné osobní údaje, které by mohly i teoreticky identifikovat konkrétního uživatele či uzel v rámci sítí elektronických komunikací.

V souladu s principem otevřených zdrojových kódů to znamená, že zdrojový kód softwaru ČTÚ-NetTest je veřejně přístupný a ČTÚ dal používané komponenty pod open-source licenci Apache verze 2.0 (https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0). Upozorňujeme však na to, že při využívání zdrojového kódu nástroje ČTÚ-NetTest mohou být eventuálně zapotřebí i další licence. Logo ČTÚ-NetTest a písmo ČTÚ-NetTest nepodléhají principu otevřených zdrojů, a proto je zakázáno je kopírovat, upravovat či dále zpracovávat, ať už ve změněné či v nezměněné podobě. Data nástroje ČTÚ-NetTest uvedená na adrese https://www.nettest.cz/cs/Opendata lze zobrazit jako otevřená data a budou takto volně zpřístupněna veřejnosti za použití licence Creative Commons Uveďte původ 4.0 (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.cs), a to za účelem poskytnutí informací, využití, šíření a dalšího použití.

ČTÚ dále upozorňuje na to, že v okamžiku vytvoření odkazů na cizí obsah na celosvětové internetové síti (odkazy) tyto odkazy neobsahovaly žádné nezákonné prvky, a že nemá jakýkoliv vliv na aktuální a budoucí podobu připojeného obsahu. ČTÚ se výslovně distancuje od obsahu propojených stránek, které byly změněny po umístění odkazu. Za správnost obsahu vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel webové stránky. ČTÚ za tento obsah nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku.

Na trvalou dostupnost nabídky nástroje ČTÚ-NetTest neexistuje právní nárok. ČTÚ si výslovně vyhrazuje právo, že může bez zvláštního upozornění měnit, doplňovat a mazat části služby ČTÚ-NetTest či celou nabídku nástroje ČTÚ-NetTest nebo jejich zveřejnění dočasně či s konečnou platností ukončit.

ČTÚ usiluje o aktuálnost, úplnost a správnost webové stránky/prohlížečové verze služby ČTÚ-NetTest, jakož i aplikace ČTÚ-NetTest. Pro zajištění správnosti výsledků je ČTÚ oprávněn označit a/nebo odstranit nevěrohodná a/nebo zjevně nekorektní měření. ČTÚ si vyhrazuje právo na případné zahájení právních kroků. ČTÚ především nijak neručí za aktuálnost, správnost, úplnost či kvalitu poskytnutých informací a nabídek. V zásadě jsou vyloučeny jakékoli nároky z odpovědnosti vznesené vůči ČTÚ za hmotnou či nehmotnou újmu a/nebo škody, které byly způsobeny využitím či nevyužitím dostupných informací, resp. využitím chybných či neúplných informací. Nelze-li na základě platných zákonných ustanovení ručení ČTÚ zcela vyloučit, omezuje se toto ručení pouze na úmysl a hrubou nedbalost.