Certifikované měření

Jsou-li splněny všechny podmínky měření, umožňuje certifikované měření uplatnit výsledky tohoto měření jako průkazná zjištění o kvalitě Vaší služby přístupu k internetu (internetového připojení), pokud je nabízena na území České republiky. Tato zjištění můžete uplatnit v případě, pokud se rozhodnete využít prostředky nápravy, které máte k dispozici podle vnitrostátního práva, a to v případě vzniku jakékoliv velké trvající či velké pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu služby, pokud jde o rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload), od výkonu, který Váš poskytovatel služby přístupu k internetu uvedl ve smluvních podmínkách. Důležitým parametrem pro posouzení výkonu služby je v případě služby přístupu k internetu v pevném místě smluvně udávaná hodnota běžně dostupné rychlosti.

Certifikované měření Vám může při splnění předepsaných podmínek poskytnout pouze údaje o skutečném výkonu Vaší služby přístupu k internetu. Kvalifikované posouzení v případě sporu mezi Vámi a poskytovatelem služby, zda je služba poskytována v souladu se smlouvou či nikoli, je na příslušné instituci, kterou je Český telekomunikační úřad, jež v rámci řízení o námitce proti vyřízení reklamace může toto rozhodnout. Upozorňujeme, že z obecné povahy přesnosti měřicích nástrojů založených na principu webových prohlížečů lze měřicí nástroj ČTÚ-NetTest použít pro rychlost stahování do (včetně) 500 Mb/s a pro rychlost vkládání do (včetně) 250 Mb/s hodnoty inzerované rychlosti služby.

Podmínky měření

Před provedením certifikovaného měření si pozorně přečtěte úplné znění podmínek měření, které jsou uvedeny v návodu k jeho provedení. Obsahuje také kontrolní seznam, který Vám pomůže certifikované měření provést. S dotazy ohledně certifikovaného měření se můžete obrátit na nettest@ctu.cz.

Prosíme, věnujte pozornost zejména následujícímu:

  • Certifikované měření lze provádět pomocí webového prohlížeče (Chrome, Edge, Firefox apod.) na Vašem uživatelském zařízení (tj. desktop PC, notebook) s aktualizovaným operačním systémem a webovým prohlížečem.
  • Vaše uživatelské zařízení (desktop PC, notebook) musí být vždy připojeno k uživatelskému ethernetovému rozhraní (porty RJ‑45) koncového zařízení pevným způsobem, tedy metalickým (min. Cat. 5e) nebo případně optickým kabelem.
  • Výkon uživatelského zařízení, ale i operační systém má zásadní vliv na naměřené hodnoty skutečné rychlosti. Pro měření rychlostí vyšších něž 100 Mb/s se doporučuje operační systém, který využívá algoritmus TCP CUBIC (Windows 10 a vyšší, MacOS X Yosemite a vyšší, Linux).
  • Z povahy měřicích nástrojů založených na bázi webových prohlížečů lze měřicí nástroj NetTest použít pro certifikované měření kvality služeb přístupu k internetu do inzerovaných hodnot menších nebo rovno limitním hodnotám 500 Mbit/s (download) a 250 Mb/s (upload).
  • Během celého procesu certifikovaného měření nepoužívejte Vaše zařízení pro jiné aplikace.
  • Před spuštěním měřicího cyklu se ujistěte, že po celou dobu měření nebudou službu přístupu k internetu využívat jiní uživatelé (např. rodinní příslušníci v rámci chytrých koncových zařízení, např. prostřednictvím mobilních telefonů, tabletů, TV atd.).

Proces certifikovaného měření

Certifikované měření se skládá ze 6 časově diverzifikovaných testů během dne v rámci měřicího cyklu. Měřicí cyklus trvá 1 hodinu a 30 minut. V rámci testu jsou automaticky prováděna jednotlivá měření o celkové délce měření 10 sekund pro každý směr datové komunikace (download a upload). Časový rozestup mezi jednotlivými testy je 15 minut.

Dotazy ohledně certifikovaného měření směřujte, prosím, na adresu nettest@ctu.cz .