Jak poznám, zda je můj naměřený výsledek špatný?

Výsledek provedeného měření je nutno porovnat s hodnotami rychlostí, které máte uvedeny ve Vašich smluvních podmínkách sjednaných s poskytovatelem služby přístupu k internetu. Dle Nařízení (EU) 2015/2120, čl. 4 odst. 1 písm. d), musí být ve smluvních podmínkách o poskytování služby přístupu k internetu v pevném místě (pevný internet) uvedeny pro oba směry datové komunikace zvlášť (upload a download) čtyři rychlosti, a to rychlost inzerovaná, rychlost maximální, rychlost běžně dostupná a rychlost minimální. Všeobecné oprávnění VO-S/1/08.2020-9 vydané ČTÚ navíc mezi těmito rychlostmi definuje vzájemný vztah a také konkretizuje definice velké opakující se a velké trvající odchylky výkonu služby. Hodnota skutečně dosahované rychlosti (upload a download), kterou jste naměřili pomocí nástroje NetTest, by se po většinu času dne (95 % času dne) měla pohybovat v rozmezí hodnot maximální rychlosti a běžně dostupné rychlosti. Skutečně dosahovaná rychlost může na krátký okamžik klesnout pod hodnotu běžně dostupné rychlosti, ovšem nikoliv takovým způsobem, aby tento pokles způsobil vznik velkých odchylek nebo dokonce výpadku služby, kdy skutečně dosahovaná rychlost klesne pod hodnotu sjednané minimální rychlosti. V těchto případech máte právo reklamovat vadné poskytnutí služby přístupu k internetu. Měřicí nástroj NetTest a využití jeho režimu certifikovaného měření Vám automaticky připraví podklady v podobě PDF dokumentu, který pak jednoduše můžete použít pro účely reklamace.